ทัวร์เสียมเรียบ นครวัด 3วัน 2คืน 9,500 บาท บินแอร์เอเชีย
ทัวร์เสียมราฐ นครวัด นครธม 3วัน 2คืน 5,700 บาท โดยรถบัสรับกทม.
 แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ
 แพ็คเก็จทัวร์เมืองต่างๆ

ใบประกอบะุรกิจนำเที่ยวของบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์

กัมพูชา พนมเปญ สีหนุวิลล์ โบโกร์ 4,900 บาท รับสนามบินพนมเปญ - 3 วัน 2 คืน
 • รหัสทัวร์
  :  CD3A
 • ประเทศ
  :  กัมพูชา
 • ระยะเวลา
  :  3 วัน 2 คืน (7 มื้อ)
วันที่ออกเดินทางปี 2563
เดือนเมษายน 3-5 , 4-6 (วันจักรี) , 11-13 , 12-14 , 13-15 , 14-16 (สงกรานต์) , 24-26 , 30-2พ.ค. (วันแรงงาน)
เดือนพฤษภาคม 1-3 (วันแรงงาน) , 2-4,3-5 (วันฉัตรมงคล) , 4-6(วันวิสาขบูชา) , 15-17 , 22-24 , 29-31มิ.ย.
เดือนมิถุนายน 1 – 3 , 2-4 (วันเฉลิมฯพระราชินี) , 26 - 28
เดือนกรกฎาคม 3-5, 4-6 (วันอาสาฬหบูชา) ,5-7(วันเข้าพรรษา) , 26-28 (วันเฉลิมฯ ร.10)

รายการเดินทางโดยย่อ

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ สีหนุวิลล์ โบโกร์  3 วัน 2 คืน ราคา 4,900 รับสนามบินพนมเปญ

วันแรก  สนามบินพนมเปญ สีหนุวิลล์ เม้าโบโกร์

07.40 น. คณะทัวร์ถึง สนามบินพนมเปญ  ผ่านด่านตรวจคนคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองสีหนุวิลล์ เมืองชายทะเลยอดนิยมมากที่สุดของประเทศกัมพูชา พร้อมบริการ อาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)  

หลังอาหารนำท่านชม เมืองสีหนุวิลล์หรือกำปงโสม  เป็นเมืองชายทะเลยอดนิยมมากที่สุดของประเทศกัมพูชา พักผ่อนตามอัธยาศัยที่ หาดโอเฌอเตียล  ชายหาดยอดนิยม ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศ เก็บภาพเป็นที่ระลึกที่ วงเวียนสิงโตคู่ สัญลักษณ์ของเมืองสีหนุวิลล์ สมควรแก่เวลานำท่านขึ้นเดินทางสู่ ยอดเขาเม้าท์โบโกร์ ที่ความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล สัมผัสกับอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี แวะไหว้ศาลยายเมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่น เพื่อความเป็นศิริมงคล   

พร้อมบริการ อาหารกลางเย็น (มื้อที่ 2)    

วันที่สอง เม้าท์โบโกร์ กัมปอต พนมเปญ

เช้า  บริการอาหารเช้า ที่โรงแรม (มื้อที่ 3)จากนั้นนำท่านชม ยอดเขา ประกอบด้วย วัดห้าสำเภา ชื่อของวัดมีที่มาจากหินห้าก้อนเรียงกันคล้ายเรือ ถือเป็นวัดที่อยู่สูงที่สุดในกัมพูชา คือสูงจากระดับน้ำทะเล 1,075 เมตร นำท่านชม คาสิโนเก่า และโบสถ์คาทอลิก เป็นสถานที่ถูกทิ้งร้างหลังสิ้นสุดยุคอาณานิคม เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกัมปอต เป็นจังหวัดที่ได้รับพัฒนาถนนหนทางให้สวยงาม เป็นจุดที่สวยงามจุดหนึ่งบ้านเมืองสวยงามด้วยตึกสไตล์โคโลเนียลสมัยยุคอาณานิคม  และมีแม่น้ำกัมปอตไหลผ่านตัวเมือง โดยมีฉากหลังเป็นอุทยานแห่งชาติโบโกร์  สิ่งที่ทำให้เมืองกัมปอตเป็นที่รู้จักอีกอย่างหนึ่งคือ พริกไทย ที่ส่งออกไปทั่วโลก เช่นเดียวกับทุเรียนที่ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อ โดยท่านสามารถถ่ายภาพที่ระลึกได้ที่วงเวียนทุเรียน  พร้อมบริการ อาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)  

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา นำชม พระราชานุสาวรีย์เจ้านโรดมสีหนุ และอนุสาวรีย์อิสระภาพ ที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สมัยเมื่อครั้งกัมพูชาได้รับเอกราช ชม จุดบรรจบโตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร  ที่ล้อมรอบด้วยพื้นที่จังหวัดเสียมเรียบ พระตะบอง โพธิสัตว์ กัมปงชนัง กัมปงธม ที่กรุงพนมเปญ เกิดเป็นจุด จตุรมุข ที่แม่น้ำ 3 สายได้มาบรรจบกัน คือ แม่น้ำโตนเลสาบ แม่น้ำบาสัก และแม่น้ำโขง เหมาะแก่การเที่ยวชมความงามของผืนน้ำ ถึงพนมเปญ บริการอาหารมื้อค่ำ (มื้อที่ 5)  

วันที่สาม พนมเปญ พระราชวังเขมรินทร์ วัดพระแก้ว วัดพนม คุกตวลแสลง ตลาดรัสเซีย

เช้า  บริการอาหารเช้า ที่โรงแรม (มื้อที่ 6) จากนั้นนำท่าน เข้าชม พระบรมราชวังจตุรมุขสิริมงคล หรือ "พระราชวังเขมรินทร์ พระราชวังหลวงในพนมเปญ สร้างขึ้นตามรูปแบบศิลปะเขมร โดยความช่วยเหลือของฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1866 และใช้เป็นที่ประทับของเจ้านโรดมสีหนุ นับจากที่เสด็จกลับคืนสู่กรุงพนมเปญในปี ค.ศ.1992 สถานที่ส่วนใหญ่ภายในเขตพระราชวังเปิดให้เข้าชมได้ ยกเว้นเขตหวงห้ามพระราชฐานที่ประทับ  นำท่านชม วัดพระแก้ว ซึ่งชาวกัมพูชาเรียกว่า "เจดีย์เงิน" พระแก้วมรกตของเขมรสร้างตามแบบพระแก้วมรกตของไทย จากนั้นนำชม วัดพนม ซึ่งเป็นที่มาของชื่อกรุงพนมเปญ ตั้งอยู่บนยอดเขาเทียม สูง 27 เมตร ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นก่อนกรุงพนมเปญจะเป็นเมืองหลวงของกัมพูชาเขมร ชม คุกตวลแสลง คุกที่แสนโหดร้าย เต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัว นักโทษที่ถูกจองจำที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่คนเขมรเท่านั้น แต่ยังมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย ทั้งชาวอเมริกัน ชาวออสเตรเลีย ชาวเวียดนามและชาติอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย จากนั้น 

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)  หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย  ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิด  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ พนมเปญ

อัตรานี้รวม 

ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 1 คืน

ค่ารถที่ใช้ท่องเที่ยวในกัมพูชา

ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวกัมพูชา

ค่าอาหาร 4 มื้อ

ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

ราคานี้ไม่รวม

ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอจากโปรแกรมทัวร์

วิธีการจองทัวร์

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน

เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

โทร สนง : 024297109 , 037424954

มือถือ     : 0833086327 , 0901588288 , 024297106

คำแนะนำในการจองทัวร์ 

ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน 

เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที 

วิธีการจองทัวร์

โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี  สยุมพร ชาติดี  เลขที่บัญชี  7341411244  สาขาสามพราน  บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี  สยุมพร ชาติดี  เลขที่บัญชี  4024102969  สาขาเทสโก้โลตัสสามพราน  บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ  ชื่อบัญชี  สยุมพร ชาติดี  เลขที่บัญชี  2390803902  สาขาอ้อมใหญ่  บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สยุมพร ชาติดี เลขที่บัญชี 5980329366 สาขาเดอะมอลล์บางแค บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี สยุมพร ชาติดี เลขที่บัญชี 1622693421สาขาเดอะมอลล์บางแคบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สยุมพร ชาติดี เลขที่บัญชี 2384658916สาขาเดอะมอลล์บางแคบัญชีออมทรัพย์ เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์   sm789@hotmail.com 

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 

3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. 

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ 

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  31 ธค.-2 มค. 64(ช่วงปีใหม่)  จองทัวร์นี้
 • 4,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 4,900 บาท/คนราคาเด็ก