ทัวร์เสียมเรียบ นครวัด 3วัน 2คืน 9,500 บาท บินแอร์เอเชีย
ทัวร์เสียมราฐ นครวัด นครธม 3วัน 2คืน 5,700 บาท โดยรถบัสรับกทม.
 แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ
 แพ็คเก็จทัวร์เมืองต่างๆ

ใบประกอบะุรกิจนำเที่ยวของบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 6,500 บาท จาก กทม.เครื่องบิน - 2 วัน 1 คืน
  • รหัสทัวร์
    :  CD14
  • ระยะเวลา
    :  2 วัน 1 คืน (4 มื้อ)
ขาไป:เริ่มจาก สนามบินดอนเมือง – สนามบินเสียมเรียบ
ขากลับ: เริ่มจาก สนามบินเสียมเรียบ – สนามบินดอนเมือง
วันที่ออกเดินทางปี2563
เดือนกุมภาพันธ์ 8-9 , 9-10 (วันมาฆบูชา)
เดือนมีนาคม 15-16
เดือนเมษายน 5-6 (วันจักรี),11-12, 12-13, 13-14, 14-15 (สงกรานต์)

รายการเดินทางโดยย่อ

วันแรก สนามบินดอนเมือง สนามบินเสียมเรียบ องค์เจ็ด องค์จอม ล่องเรือโตนสาป

05.45 น. นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่...........

06.30 น. ถึง สนามบินเสียมเรียบ เพื่อตรวจเอกสารผ่านด่านคนเข้าเมือง โดยทางทีมงานจะอำนวยความสะดวกเรียบร้อย

10.30 น. เดินทางถึง จ.เสียมราฐจากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจ็ด องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมราฐมาช้านานและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขมร  จากนั้นพาทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดพระพรหมรัตน์

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ เมืองเสียมราฐ (มื้อที่ 1) 

13.00 น. จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ ชมทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรและชาวเวียดนามในโตนเลสาป  ชมบรรยากาศยามเย็นและพระอาทิตย์ลับฟ้า

18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร(มื้อที่ 2) อาหารแบบนานาชาติ อร่อยมาก พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมราฐยามค่ำคืน    

วันที่สอง เสียมราฐ สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก กทม.  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

08.00 น. ออกเดินทางนำท่านเข้าชม  ปราสาทตาพรหม โดยทางเข้าปราสาทจะร่มรื่นด้วยพรรณไม้และประตูทางเข้าที่มีการแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ด้วย นำท่านเข้าชมตัวปราสาทที่มีต้นไม้เข้าทำลายจนเกิด ศิลปที่สวยงาม พร้อมชมนางอัปสราที่สวยงาม และหลังจากนั้น เดินทางสู่  นครธม   โดยเข้าทางด้านประตูทิศใต้ ซึ่งที่ซุ้มการแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ด้วย ระหว่างทางเข้าจะมีรูปแกะสลักของเหล่าทหารที่กำลังกวนเกษียรสมุทรอยู่ นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน บาปวน  ตื่นตะลึง กับภาพจำหลักพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ภาพแกะสลักนูนต่ำแสดงถึงเรื่องราวการทำสงครามระหว่างขอมกับอาณาจักรจาม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่  นครวัด  (Angkor Wat) ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ลักษณะเป็นปราสาทหินที่สวยงาม ด้วยการแกะสลักที่งดงามทั้งภาพแกะสลักนูนต่ำ บนหินทรายรูปนางอัปสร หรือ นางอัปสรา ตามระเบียงและหน้าของโคปุระ (ซุ้มประตู) ทุกชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 12 หรือ ประมาณ 840 ปี ก่อน โดยสร้างด้วยแรงงานคนหลายหลายแสนคน และช้างเพื่อลากหิน 4,000 เชือก 

12.30 น. รับประทานอาหาร (4) 

13.30 น. หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนำคณะเดินทางชม  ปราสาทบันทายสรี  สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก  

16.00 น. จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเสียมเรียบโดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่.............

21.00 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

ราคาท่านละ 6,500 บาท 

แนะนำโปรแกรมที่คล้ายกัน

แผนผังที่นั่งรถตู้

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง